Archive

שאר הדברים שהאבל אסור בהם

אסור לשבת כל השבעה על גבי ספסל או על גבי כרית כסתות: כי אם על גבי קרקע. אך חולה וזקן

שלא להקשות על המת יותר מדי

אין מקשים על המת יותר מדי, אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. כיצד? שלושה ימים לבכי,

דין שבעה, שלושים ושנה

ביום השביעי לאחר שהלכו המנחמים מן האבל, מותר בכל הדברים שהיה אסור תוך שבעה.

דין תענית יארצייט ביום השנה

מצווה להתענות בכל יום השנה שמת בו אביו או אמו. ועל ידי זה יזכה את אביו או אמו שיתעלו בגן

אימתי מתחילה האבלות

משנקבר המת ונגמרה סתימת הקבר בעפר – מיד מתחילה האבלות.

דין סעודת הבראה

האבל, ביום הראשון אסור לו לאכול סעודה ראשונה משלו ומצווה על שכניו שישלחו לו לסעודה הראשונה ונקראת סעודת הבראה. ותחילת

דיני ניחום אבלים

בכל שבעת ימי האבל מצווה לבקר אצל האבל ולנחמו. נוסח התנחומים המקובל “המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים”.