Archive

מנהגי קבורה

כמעט בכל התרבויות והחברות ממלאים מנהגי קבורה ואבל לפחות שלושה תפקידים: * סילוק פיזי של גופת המת * טיפול במסעה

הקבורה בנצרות

הכהן/הכומר נקרא אל הנוטה למות כדי לשמוע וידוי ולהעניק לו מחילת עוונות לרבות “משיחה אחרונה” המלווה את הנשמה לדרכה האחרונה.

הקבורה באיסלם

רחיצת המת והלבשתו בתכריכים היא חובה. את הארון נושאים 4 גברים מתחלפים. נשיאת הארון, השתתפות בלוויה ומתן כבוד להלוויה של