Archive

הקבורה בנצרות

הכהן/הכומר נקרא אל הנוטה למות כדי לשמוע וידוי ולהעניק לו מחילת עוונות לרבות “משיחה אחרונה” המלווה את הנשמה לדרכה האחרונה.

הקבורה באיסלם

רחיצת המת והלבשתו בתכריכים היא חובה. את הארון נושאים 4 גברים מתחלפים. נשיאת הארון, השתתפות בלוויה ומתן כבוד להלוויה של

מנהגי קבורה

כמעט בכל התרבויות והחברות ממלאים מנהגי קבורה ואבל לפחות שלושה תפקידים: * סילוק פיזי של גופת המת * טיפול במסעה