Archive

הקבורה באיסלם

רחיצת המת והלבשתו בתכריכים היא חובה. את הארון נושאים 4 גברים מתחלפים. נשיאת הארון, השתתפות בלוויה ומתן כבוד להלוויה של

מנהגי קבורה

כמעט בכל התרבויות והחברות ממלאים מנהגי קבורה ואבל לפחות שלושה תפקידים: * סילוק פיזי של גופת המת * טיפול במסעה

הקבורה בנצרות

הכהן/הכומר נקרא אל הנוטה למות כדי לשמוע וידוי ולהעניק לו מחילת עוונות לרבות “משיחה אחרונה” המלווה את הנשמה לדרכה האחרונה.