הלכות קריעה

מי שנפטר יקירו והוא חייב להתאבל עליו – חייב גם לקרוע עליו קריעה. על מות אב ואם קורעים בצד שמאל של דש הבגד )”לפי שצריך לגלות את ליבו – שהוא בצד שמאל”(, ועל מות שאר הקרובים קורעים בצד ימין.