דיני ניחום אבלים

בכל שבעת ימי האבל מצווה לבקר אצל האבל ולנחמו. נוסח התנחומים המקובל “המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים”. אין המנחמים רשאים לפתוח פיהם עד שיפתח האבל תחילה. האבלים צריכים להתאבל במקום שיצאה נשמתו של המת כי באותו מקום נפש המת מתאבלת ושם צריך לתת לה ניחומים. ומצווה להתפלל שם במנין -שחרית וערבית: ויביאו לשם ספר תורה ומקום ראוי להתפלל בו.