Archive

קבורה אזרחית

לפי תקנון הביטוח הלאומי משנת 1976 אסור לגבות מהמשפחה כל תשלום עבור קבורה. קבורתו של כל אדם ממומנת על-ידי הביטוח

קבורה חילונית וקבורה אזרחית

לא כולם רוצים לקבור את יקיריהם במתכונת יהודית-דתית. אפשרות הקבורה האלטרנטיבית, או הקבורה שאינה דתית, מתחלקת בישראל בין שני גופים

קבורה חילונית בקיבוצים

בשנים האחרונות פתחו כעשרה קיבוצים, שהבולט ביניהם הוא קיבוץ עינת, את בתי העלמין שלהם לקבורה חילונית. הקבורה בהם מיועדת בעיקר