Archive

איסורים על האבל

אלו הדברים שהאבל אסור בהם כל השיבעה: במלאכה, ברחיצה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. ואסור לקרוא בתורה ואסור בשאילת שלום ואסור

שאילת שלום כיצד

שלושה ימים ראשונים אינו שואל בשלום כל אדם. אם אחרים שואלים בשלומו אינו משיב אלא מודיע שהוא אבל. משבעה עד

על איזה קרוב מתאבלים

על שבעה קרובים חייב אדם להתאבל: אביו ואמו, בנו ובתו. אחיו ואחותו, האיש על אשתו והאשה על בעלה.

הלכות קריעה

מי שנפטר יקירו והוא חייב להתאבל עליו – חייב גם לקרוע עליו קריעה. על מות אב ואם קורעים בצד שמאל

הלכות הוצאת המת והלוויתו

אסור להלין את המת, ואם מלינים משום כבודו – מותר. בכל המתים, הממהר להוציא למנוחתו – הרי זה משובח: אבל