Archive

על איזה קרוב מתאבלים

על שבעה קרובים חייב אדם להתאבל: אביו ואמו, בנו ובתו. אחיו ואחותו, האיש על אשתו והאשה על בעלה.

הלכות קריעה

מי שנפטר יקירו והוא חייב להתאבל עליו – חייב גם לקרוע עליו קריעה. על מות אב ואם קורעים בצד שמאל

הלכות הוצאת המת והלוויתו

אסור להלין את המת, ואם מלינים משום כבודו – מותר. בכל המתים, הממהר להוציא למנוחתו – הרי זה משובח: אבל

אימתי מתחילה האבלות

משנקבר המת ונגמרה סתימת הקבר בעפר – מיד מתחילה האבלות.

דין סעודת הבראה

האבל, ביום הראשון אסור לו לאכול סעודה ראשונה משלו ומצווה על שכניו שישלחו לו לסעודה הראשונה ונקראת סעודת הבראה. ותחילת

דיני ניחום אבלים

בכל שבעת ימי האבל מצווה לבקר אצל האבל ולנחמו. נוסח התנחומים המקובל “המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים”.