Archive

שאר הדברים שהאבל אסור בהם

אסור לשבת כל השבעה על גבי ספסל או על גבי כרית כסתות: כי אם על גבי קרקע. אך חולה וזקן

שלא להקשות על המת יותר מדי

אין מקשים על המת יותר מדי, אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. כיצד? שלושה ימים לבכי,

דין שבעה, שלושים ושנה

ביום השביעי לאחר שהלכו המנחמים מן האבל, מותר בכל הדברים שהיה אסור תוך שבעה.

דין תענית יארצייט ביום השנה

מצווה להתענות בכל יום השנה שמת בו אביו או אמו. ועל ידי זה יזכה את אביו או אמו שיתעלו בגן

איסורים על האבל

אלו הדברים שהאבל אסור בהם כל השיבעה: במלאכה, ברחיצה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. ואסור לקרוא בתורה ואסור בשאילת שלום ואסור

שאילת שלום כיצד

שלושה ימים ראשונים אינו שואל בשלום כל אדם. אם אחרים שואלים בשלומו אינו משיב אלא מודיע שהוא אבל. משבעה עד