שאר הדברים שהאבל אסור בהם

אסור לשבת כל השבעה על גבי ספסל או על גבי כרית כסתות: כי אם על גבי קרקע. אך חולה וזקן שיש להם צער בישיבה על גבי הקרקע מותר לשים להם כר קטן מתחתם. אסור ללבוש תוך שלושים יום בגדי שבת אפילו בשבת: ומכל שכן ללבוש בגדים חדשים כל שנים עשר חודש. אפילו לגלח שערו כל שלושים: בין שער ראשו ובין שער זקנו בין שיער כל מקום. ועל אביו ואמו אסור לגלח עד שיגערו בו חבריו ובלבד שיהיה לאחר שלושים. מותר לסרוק ראשו במסרק ואפילו תוך שבעה. שהאבל אסור לשאת אישה ודין חתן וכלה שנעשו אבלים כל השלושים אסור לשאת אישה ולאחר שלושים מותרים אפילו על אב ואם. אבל להתקשר בשידוכין ובלא סעודה מותר אפילו תוך שבוע. מתה אישתו – לא ישא אחרת עד לאחר 3 רגלים (שנה) כדי שעל ידי שימחת הרגלים תשתכח ממנו אהבתו הראשונה בשעה שיהיה עם השניה. ואם עדיין לא קיים מצוות פריה ורביה, או שיש לו בנים קטנים או שאין לו מי שישמשנו אינו צריך להמתין 3 רגלים ומכל מקום נראה שימתין עד לאחר השלושים. ואשה שמת בעלה צריכה להמתין 90 יום.