דיני קבורה ובית קברות

קבורה האמורה בתורה היא שיתן את המת בקרקע ממש.