איסור נעילת הסנדל מעור. אבל מבגד, גומי שיער או עץ – מותר

איסור בתשמיש המיטה וגם בחיבוק ונישוק. אבל שאר דברי קירבה כגון מזיגת הכוס והצעת המיטה וכדומה – מותר. איסור תלמוד תורה ושאילת שלום אסור בתלמוד תורה אבל מותר לקרוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבספר ירמיהו: מותר ללמוד הלכות אבלות.