איסורים על האבל

אלו הדברים שהאבל אסור בהם כל השיבעה: במלאכה, ברחיצה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. ואסור לקרוא בתורה ואסור בשאילת שלום ואסור בגיהוץ ובתספורת ובכל מיני שימחה. ואסור להניח תפילין ביום הראשון. מלאכות הבית אין בהם משום מלאכה לאבל ומותר לאשה בימי אבלה לאפות ולבשל ולעשות כל צרכי הבית.